Privatumo politika

UAB „Mados galerija", juridinio asmens kodas 303244023, registracijos adresas Kairėnės sudų 2- oji, 12, LT-10247 Vilnius (toliau – Pardavėjas) rūpinasi savo klientų ir darbuotojų duomenų privatumu, sąžiningai, atsakingai ir teisėtai tvarko bei prižiūri UAB „Mados galerija" pateiktus duomenis.
I. SĄVOKOS:
Pardavėjas - Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras", Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Mados galerija", juridinio asmens kodas 303244023 ,  registracijos adresas Kairėnės sudų 2- oji, 12, LT-10247 Vilnius 
Taskuotasuknele - elektroninė parduotuvė, esanti adresu Taskuotasuknele.lt.
Duomenų subjektas - UAB „Mados galerija " klientai, darbuotojai ir kiti fiziniai asmenys, kurių duomenis UAB „Mados galerija" valdo.
Pirkėjas – yra vadinamas tiek prie interneto svetainės sistemos prisiregistravę, tiek neprisiregistravę vartotojai: 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
Paskyra – Pirkėjo registravimosi Taskuotasuknele.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).
Taskuotasuknele.lt paskyros – tai Taskuotasuknele.lt paskyros Facebook, Youtube, Linkedin ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Taskuotasuknele.lt ir joje teikiamas Paslaugas, bei dalinimąsi Pirkėjų paviešintu turiniu.
Paslaugos – visos Taskuotasuknele.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos.
Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Taskuotasuknele.lt. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.
Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis Taskuotasuknele.lt, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.
Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
Asmens duomenų valdytojas – Taskuotasuknele.lt.
Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Taskuotasuknele.lt.
Administratorius – už Taskuotasuknele.lt rinkodarą atsakingas asmuo.
IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje Taskuotasuknele.lt  taisyklės“.
Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.
II. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Taskuotasuknele.lt privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis Taskuotasuknele.lt bei užsakant Taskuotasuknele.lt siūlomas paslaugas.
2. Privatumo politikoje numatytos Asmens duomenų tvarkymo taisyklės vykdant vaizdo stebėjimą, siekiant užtikrinti Duomenų subjektų bei jų turto saugumą. Taip pat numatytos taisyklės tvarkant kitus Asmens duomenis, susijusius su Duomenų subjektais (sutarčių sudarymas, jų vykdymas (priežiūra, skolų išieškojimas ir pan.), paslaugų teikimo užtikrinimas, Duomenų valdytojo teisių ir teisėtų interesų apsauga ir gynimas, įrodymų surinkimas). Be to, ši Privatumo politika nustato taisykles Duomenų valdytojo darbuotojų asmens duomenų tvarkymą, susijusį su administravimo tikslais: darbuotojo atrankos vykdymui, darbo sutarčių sudarymui ir vykdymui, darbdavio pareigų tinkamam vykdymui, komunikacijai su darbuotojais palaikyti, tinkamoms darbo sąlygoms užtikrinti.
3. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Taskuotasuknele.lt Pirkėjų ir Duomenų subjektų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir Taskuotasuknele.lt Paskyroms. Taskuotasuknele.lt paskyrų naudotojams taikoma ir to internetinio puslapio, kuriame yra Taskuotasuknele.lt paskyra Privatumo politika ir to puslapio taisyklės.
4. Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu Taskuotasuknele.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai/Duomenų subjektai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant Taskuotasuknele.lt, bei sudarant techninę galimybę Pirkėjams pirmą kartą jungiantis prie Taskuotasuknele.lt esant naujai Privatumo Politikos versijai ją perskaityti ir patvirtinti bei Taskuotasuknele.lt darbuotojams susipažinti pasirašytinai.
6. Pirkėjas gali atlikti pirkimo Taskuotasuknele.lt veiksmus prisiregistravęs prie Taskuotasuknele.lt, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenys – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.
7. Asmenys, norintys registruotis Taskuotasuknele.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Užsiregistravusiam pirkėjui suteikiamas prisijungimo vardas ir slaptažodis, kuriuos naudodamas jis gali prisijungti prie interneto svetainės ir gauti ten teikiamas paslaugas. Pirkėjai norintys registruotis Taskuotasuknele.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvoti slaptažodį.
Pirkėjas gali bet kuriuo metu:
8.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;
8.2. kreiptis į Taskuotasuknele.lt elektroninio pašto adresu Taskuotasuknele@.lt ar telefonu +37062015800 dėl Paskyros panaikinimo.

II. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

9. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris Taskuotasuknele.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai Taskuotasuknele.lt suteikia Pirkėjui teisę registruojantis Taskuotasuknele.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Taskuotasuknele.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
10. Jei Pirkėjas po paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 8 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, gali rašyti elektroninį laišką adresu Taskuotasuknele@.lt arba skambinti bendruoju Taskuotasuknele.lt klientų konsultavimo telefonu +37062015800 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.
11. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Taskuotasuknele.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.
12. Taskuotasuknele.lt įsipareigoja neatskleisti Duomenų subjektų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
13.1. jei yra Duomenų subjekto sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
13.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
13.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
13. Duomenų subjektas turi šias teises:
14.1. pateikęs užklausą Taskuotasuknele.lt raštu susipažinti su Taskuotasuknele.lt turimais savo Asmens duomenimis. Informacija Duomenų subjektui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
14.2. pateikęs užklausą Taskuotasuknele.lt raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Duomenų subjektui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba gyvenamosios vietos adresu;
14.3. pateikęs prašymą Taskuotasuknele.lt raštu, elektroninio pašto adresu Taskuotasuknele@.lt ar telefonu +37062015800 reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;
14.4. pateikus prašymą Taskuotasuknele.lt raštu elektroninio pašto adresu Taskuotasuknele@.lt, Duomenų subjektas turi teisę gauti su jo Asmens duomenimis susijusią informaciją įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu arba taskuotasuknele.lt, Duomenų subjekto prašymu, Asmens duomenis tiesiogiai persiunčia Duomenų subjekto nurodytam trečiajam asmeniui;
14.5. nesutikti su jo Asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti savo sutikimą informuodamas Taskuotasuknele.lt ir reikalauti sunaikinti visus jo turimus Asmens duomenis („teisė būti pamirštam“).
14.6. reikalauti, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas kuriam laikui (Duomenu subjekto nurodytam terminui).
15. Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako paslaugas iš Taskuotasuknele.lt kaip pardavėjo ar iš Pardavėjo partnerių įskaitant, sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo partneriams, taip pat Pardavėjo ar jo paskirto duomenų tvarkytojo tvarkomi užsakymų vykdymo veiklos analizės tikslais.
16. Duomenų subjekto Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.
17. Padavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Taskuotasuknele.lt paslaugomis, iškyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje
18. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys Taskuotasuknele.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
19. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi pirkėjų slaptažodžiai yra šifruojami.
20. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Taskuotasuknele.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.
21. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal Taskuotasuknele.lt vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo:
a) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką;
b) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas;
c) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar/ir esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
22. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi pateikti Taskuotasuknele.lt raštu vienu iš šių būdų:
1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Taskuotasuknele.lt tiesiogiai buveinės adresu Kairėnės sodų 2-oji, 12, Vilnius;
2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu Taskuotasuknele".lt iš Privatumo politikos 8 punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso.
Taskuotasuknele.lt, gavęs tokį Duomenų subjekto prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Duomenų subjektui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Duomenų subjekto prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.
23. Administruodamas Taskuotasuknele.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.
IV. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

24. Duomenų subjektas suteikia teisę Taskuotasuknele.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Duomenų subjekto Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Taskuotasuknele.lt dokumentuose.
25. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Duomenų subjekto Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į ateitį. Taskuotasuknele.lt iš Duomenų subjekto gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais nedelsiant sustabdo Duomenų subjekto/Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad Taskuotasuknele.lt turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
26. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs Taskuotasuknele.lt tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis Taskuotasuknele.lt surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Duomenų subjekto Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Duomenų subjektas turi iš anksto kreiptis į Taskuotasuknele.lt elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Taskuotasuknele.lt, gavęs tokį Duomenų subjekto paklausimą, jam atsako, ar su Duomenų subjektu susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Duomenų subjektui jo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi gavimo dienos. Terminas gali būti pratęstas, jeigu Duomenų subjekto prašomi duomenys yra didelės apimties ar dėl kitų priežasčių būtinas ilgesnis terminas. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
27. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Duomenų subjekto nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Duomenų subjekto turi teisę kreiptis į Taskuotasuknele.lt elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pirkėjas, kuris naudojasi Taskuotasuknele.lt neprisiregistravęs, ir gavęs iš Taskuotasuknele.lt atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Pirkėjas, kuris naudojasi Taskuotasuknele.lt prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo Paskyros. Taskuotasuknele.lt turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.
28. Jeigu Taskuotasuknele.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
29. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Duomenų subjekas gali kreiptis į Taskuotasuknele.lt elektroninio pašto adresu Taskuotasuknele@.lt
V. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

30. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės Taskuotasuknele.lt paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Pardavėjas ar jo Partneriai įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės Taskuotasuknele.lt funkcijos jam gali neveikti. Pirkėjas asmeniškai turi pasidomėti, kokius Slapukus naudoja Pardavėjo Partneriai. Daugiau informacijos pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. UAB „Telsi" yra įsipareigojusi vykdyti atsakingą ir tvarų verslą. Jei Duomenų subjektui/Pirkėjui kelia susirūpinimą tai, kad galimai nesilaikoma šios Privatumo politikos, Duomenų subjektas/Pirkėjas taip pat gali išsakyti savo susirūpinimą kreipiantis į Taskuotasuknele.lt elektroninio pašto adresu Taskuotasuknele@.lt arba telefonu +37062015800. Nepavykus išspręsti klausimo su UAB „Mados galerija", Duomenų subjektas/Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.
32. Ši Privatumo politika įsigalioja 2020 m. kovo  01 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama Taskuotasuknele.lt internetiniame tinklalapyje.